Όροι χρήσης & Αποδοχή Cookies

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ
Οι ακόλουθοι όροι χρήσης ρυθμίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των επισκεπτών αναφορικά με τη χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου, που αναφέρεται στη συνέχεια του παρόντος ως «ιστότοπος» ή ως «ιστοσελίδα».

Η αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης λογίζεται ως γενομένη, συνολική και ανεπιφύλακτη με την είσοδο και την πλοήγηση κάθε επισκέπτη στην παρούσα ιστοσελίδα. Σε περίπτωση διαφωνίας του επισκέπτη με κάποιον από τους όρους που ακολουθούν, εκείνος οφείλει να διακόψει άμεσα την περιήγησή του στον ιστότοπο ειδοποιώντας, εφόσον το επιθυμεί, σχετικά τον διαχειριστή.

Ο διαχειριστής του ιστοτόπου διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς τροποποίησης των όρων χρήσης ανά πάσα στιγμή και χωρίς αιτιολόγηση. Συνιστάται στους επισκέπτες να ελέγχουν ανά διαστήματα το περιεχόμενο των όρων αυτών. Σε περίπτωση που επέλθει ολική ή μερική ακυρότητα ή αδυναμία εφαρμογής μεμονωμένων όρων, δεν επηρεάζεται το κύρος του συνόλου των υπολοίπων όρων. Το κενό που ενδεχομένως να δημιουργηθεί στη συμφωνία μεταξύ της ιστοσελίδας και του επισκέπτη από τον άκυρο όρο θα συμπληρώνεται με νέους ή τροποποιημένους όρους που θα προσιδιάζουν στο νομικό σκοπό του εκάστοτε άκυρου όρου. Τα ως άνω ισχύουν σε κάθε περίπτωση και για όσα ζητήματα δεν ρυθμίζονται ρητά εντός του κειμένου των όρων χρήσης.

Ο Διαχειριστής της ιστοσελίδας δεν εγγυάται και δεν φέρει καμία ευθύνη για την ακρίβεια και την ορθότητα των πληροφοριών που λαμβάνει ο χρήστης μέσω αυτής ούτε για την καθυστέρηση ή αδυναμία χρήσης της ή για τυχόν σφάλματα κατά τη μεταφορά δεδομένων ή πληροφοριών (καταστροφή αρχείων, αποθήκευση ιών, κλοπή δεδομένων κλπ.).

Η ιστοσελίδα ενδέχεται να περιλαμβάνει “συνδέσμους” που οδηγούν τον χρήση σε άλλους ιστοτόπους, ωστόσο η επίσκεψη αυτών των ιστοτόπων γίνεται με επιλογή και αποκλειστική ευθύνη του χρήστη. Ο ιστότοπός μας δεν αναλαμβάνει και δεν αποδέχεται οποιαδήποτε νόμιμη ευθύνη τόσο για το περιεχόμενο άλλων ιστοσελίδων όσο και για τους Όρους Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων τους οποίους εκείνες ακολουθούν.

Η ιστοσελίδα μας και το περιεχόμενο της (συμπεριλαμβανομένων ιδεών, κειμένων, γραφικών, εικόνων, φωτογραφιών, σχεδίων, λογισμικού, συνδέσμων, newsletter κλπ) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας. Η αντιγραφή, αναλογική / ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του περιεχομένου, τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, μεταφόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου της ιστοσελίδας αυτής, με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της από τους διαχειριστές της ιστοσελίδας ή οιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιούχου πνευματικών δικαιωμάτων που περιλαμβάνει.

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Η προστασία των προσωπικών δεδομένων και η διαχείριση αυτών, υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος, σύμφωνα με το νέο Γενικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 «για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών», σε αντικατάσταση της ισχύουσας Οδηγίας 95/46/ΕΚ και την εθνική νομοθεσία που την ενσωμάτωσε, δηλαδή το ν. 2472/1997, ως ισχύει.

Στην περίπτωση που επιλέγετε να πλοηγηθείτε στην ιστοσελίδα μας, σημαίνει ότι ενημερωθήκατε, εγκρίνετε και αποδέχεστε ανεπιφύλακτα την παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων. Μπορείτε να έχετε πρόσβαση και να ενημερώνετε τα στοιχεία επικοινωνίας σας, επικοινωνώντας μαζί μας στη διεύθυνση email που αναφέρεται παρακάτω. Όταν παρέχετε τις προσωπικές πληροφορίες σας σε εμάς μέσω της παρούσας, αυτό συνεπάγεται ότι αποδέχεστε ότι ενδεχομένως να κρατήσουμε τις πληροφορίες σας. Μπορεί να συνεχίσουμε να επεξεργαζόμαστε πληροφορίες που σχετίζονται με τον λογαριασμό σας, ούτως ώστε να εκπληρώσουμε τους νόμιμους επιχειρηματικούς στόχους μας, να συμμορφωθούμε με τις νομικές και ρυθμιστικές υποχρεώσεις μας, καθώς και για την τήρηση ιστορικών αρχείων και για σκοπούς ανάλυσης. Κάνουμε χρήση ισχυρών τεχνικών μέτρων, για να αποτρέψουμε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στις πληροφορίες λογαριασμών.

Όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας, ενδέχεται να συλλέξουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς συμπεριλαμβανομένων των cookies και των εργαλείων ανάλυσης. Μπορούμε να συλλέξουμε στοιχεία προσωπικής ταυτοποίησης για εσάς, όπως το όνομά σας, τον τίτλο εργασίας σας, το όνομα της εταιρείας, τη διεύθυνση, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τον αριθμό τηλεφώνου και τον αριθμό φαξ, είτε απευθείας από εσάς είτε συνδυάζοντας τις πληροφορίες που συλλέγουμε μέσω των Ιστοσελίδων με τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγουμε (όπως συστήματα διαχείρισης πελατειακών σχέσεων ή συστήματα διαχείρισης ταυτότητας και πρόσβασης, συμπεριλαμβανομένων των διευθύνσεων IP) ή όπως ενδέχεται να λάβουμε από κοινωνικά μέσα ή άλλους ιστότοπους τρίτων.

Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν χωρίς την έγκριση σας, και σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να τα δημοσιοποιήσουμε, αποκαλύψουμε, ανταλλάξουμε, πωλήσουμε ή ανακοινώσουμε σε τρίτους, εκτός εάν οι ανωτέρω ενέργειες μας ζητηθούν από Δικαστική ή Εισαγγελική ή άλλη αρμόδια Αρχή, σύμφωνα με την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία. Ο ιστότοπός μας δεν συλλέγει ή δεν συγκεντρώνει πληροφορίες προσωπικής ταυτοποίησης προς πώληση σε τρίτους για λόγους μάρκετινγκ των καταναλωτών.

Δεν σκοπεύουμε να συλλέξουμε ευαίσθητες πληροφορίες μέσω των ιστοσελίδων, εκτός αν από νομική άποψη απαιτείται να το πράξουμε. Παραδείγματα ευαίσθητων πληροφοριών περιλαμβάνουν τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή. πολιτικές απόψεις · θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις · συνδικαλιστική ένωση · σωματική ή ψυχική υγεία · γενετικά δεδομένα · βιομετρικά δεδομένα · σεξουαλικής ζωής ή σεξουαλικού και ποινικό μητρώο. Ζητάμε να μην παρέχετε ευαίσθητες πληροφορίες αυτού του είδους όταν χρησιμοποιείτε τους ιστότοπους.

Έχουμε εφαρμόσει γενικά αποδεκτά πρότυπα τεχνολογίας και επιχειρησιακής ασφάλειας, προκειμένου να προστατεύσουμε προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες από απώλεια, κατάχρηση, αλλοίωση ή καταστροφή. Μόνο τα εξουσιοδοτημένα άτομα έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες προσωπικής ταυτοποίησης που συλλέγονται μέσω του ιστοτόπου μας κι αυτά τα άτομα συμφώνησαν να διατηρήσουν την εμπιστευτικότητα αυτών των πληροφοριών.

Παρόλο που χρησιμοποιούμε τα κατάλληλα μέτρα ασφάλειας μόλις λάβουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, η μετάδοση δεδομένων μέσω του Διαδικτύου (συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) δεν είναι ποτέ απόλυτα ασφαλής. Προσπαθούμε να προστατεύσουμε τα προσωπικά δεδομένα, αλλά δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια των δεδομένων που μεταδίδονται από εμάς ή προς εμάς.

Θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία στα συστήματά μας μόνο για όσο χρόνο χρειαζόμαστε, δεδομένων των σκοπών για τους οποίους συλλέχθηκαν ή όπως απαιτείται από το νόμο. Διατηρούμε τα στοιχεία επικοινωνίας (όπως οι πληροφορίες της λίστας διευθύνσεων), μέχρις ότου ένας χρήστης καταργήσει την εγγραφή ή ζητήσει να διαγράψουμε αυτές τις πληροφορίες. Εάν επιλέξετε να καταργήσετε την εγγραφή σας από μια λίστα αλληλογραφίας, ενδέχεται να διατηρήσουμε ορισμένες περιορισμένες πληροφορίες σχετικά με εσάς, προκειμένου να ικανοποιήσουμε το αίτημά σας.

Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή επικοινωνίες μάρκετινγκ από εμάς, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να επικοινωνήσετε μαζί μας για να ζητήσετε τη διακοπή αυτών των επικοινωνιών. Εάν επιθυμείτε να καταργήσετε την εγγραφή ή να μην λαμβάνετε πλέον μόνο συγκεκριμένες επικοινωνίες, προσδιορίστε αυτές τις ανακοινώσεις στην αίτησή σας.

Όταν διατηρούμε προσωπικές πληροφορίες σχετικά με εσάς, είμαστε υπεύθυνοι για τη διατήρηση ακριβούς καταγραφής των πληροφοριών που μας υποβάλατε και επαληθεύσατε. Δεν αναλαμβάνουμε την ευθύνη για την επαλήθευση της τρέχουσας ακρίβειας των προσωπικών σας πληροφοριών.

Εάν έχετε απορίες σχετικά με την ακρίβεια της αναγνώρισης των πληροφοριών που υποβάλατε προηγουμένως στην ή θέλετε να καταργήσετε τις παλιές πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας. Όταν ζητείται και υπό την προϋπόθεση ότι είναι πρακτικά και εμπορικά εφικτό να συμμορφωθεί με το αίτημα και δεν υπάρχει νομική ή κανονιστική ανάγκη να διατηρήσουμε τις πληροφορίες, θα διαγράψουμε τα στοιχεία ταυτοποίησης από τα τρέχοντα λειτουργικά συστήματα.

Ανήλικοι που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες μας πρέπει οπωσδήποτε να έχουν την συγκατάθεση των γονέων τους, οι οποίοι είναι οι μόνοι υπεύθυνοι για την υποβολή των προσωπικών στοιχείων των παιδιών τους.

Δικαιώματα σχετικά με τις πληροφορίες σας
Έχετε το δικαίωμα:
Να ζητήσετε αντίγραφο των προσωπικών πληροφοριών που διατηρούμε για εσάς.
Να ζητήσουμε να ενημερώσουμε τις προσωπικές πληροφορίες που διατηρούμε για εσάς ή να διορθώσουμε τέτοιες προσωπικές πληροφορίες που νομίζετε ότι είναι εσφαλμένες ή ελλιπείς.
Να ζητήσουμε να διαγράψουμε τις προσωπικές πληροφορίες που διατηρούμε για εσάς ή να περιορίσουμε τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε αυτές τις προσωπικές πληροφορίες.
Να αντιταχθεί στην επεξεργασία των προσωπικών σας στοιχείων και/ή
Να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας στοιχείων (στο βαθμό που η επεξεργασία αυτή βασίζεται στη συναίνεση και τη συναίνεση είναι η μόνη επιτρεπόμενη βάση για επεξεργασία).

Κατανοούμε τη σημασία της προστασίας της ιδιωτικής ζωής των παιδιών, ειδικά σε ένα ηλεκτρονικό περιβάλλον. Δεν συλλέγουμε ή διατηρούμε προσωπικά στοιχεία για άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών.

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή παράπονα σχετικά με αυτήν τη δήλωση περί απορρήτου ή τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών σας πληροφοριών στον ιστότοπο ή επιθυμείτε να ασκήσετε κάποιο από τα δικαιώματά σας που παρατίθενται παραπάνω, επικοινωνήστε μαζί μας με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:
Email: 2smart@otenet.gr

Αυτή η δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων δημιουργήθηκε τον Ιούνιο 2019. Μπορούμε να ενημερώσουμε αυτή τη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων ανά πάσα στιγμή δημοσιεύοντας μια ενημερωμένη έκδοση εδώ. Η νέα τροποποιημένη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων θα ισχύει από την ημερομηνία αναθεώρησης. Συνεπώς, σας συνιστούμε να ελέγχετε περιοδικά την παρούσα δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων για να ενημερώνεστε για το πώς προστατεύουμε τις πληροφορίες σας.

Εφαρμοστέο δίκαιο
Οι παρόντες όροι χρήσης, συμπεριλαμβανομένων των τροποποιήσεών τους, διέπονται αποκλειστικά από το ελληνικό και το κοινοτικό δίκαιο και αποκλειστικά αρμόδια για οποιαδήποτε διαφορά ανακύψει από την εφαρμογή τους είναι τα Δικαστήρια της πόλης των Αθηνών.

Τελευταία ενημέρωση στους Όρους Χρήσης: Ιούνιος 2019